Triết lý FANKEN

Sáng tạo & Khác biệt là triết lý nền tảng, kim chỉ nam cho sự phát triển của FANKEN, được đội ngũ sáng lập đề ra và duy trì trong tất cả các hoạt động của tổ chức.

Khám phá Khám phá