Thành lập vào ngày 03/10/2013, FANKEN là công ty đi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ vào việc xây dựng và phát triển các dự án dành cho cộng đồng.
Khám phá Khám phá

Triết lý FANKEN

Sáng tạo & Khác biệt là triết lý nền tảng, kim chỉ nam cho sự phát triển của FANKEN, được đội ngũ sáng lập đề ra và duy trì trong tất cả các hoạt động của tổ chức.

Khám phá Khám phá