Triết lý FANKEN

Sáng tạo & Khác biệt là triết lý nền tảng, kim chỉ nam cho sự phát triển của FANKEN, được đội ngũ sáng lập đề ra và duy trì trong tất cả các hoạt động của tổ chức.

TRIẾT LÝ FANKEN: 

"Sáng tạo & Khác biệt" là triết lý nền tảng, kim chỉ nam cho sự phát triển của FANKEN, được đội ngũ sáng lập đề ra và duy trì trong tất cả các hoạt động của tổ chức. 

TẦM NHÌN FANKEN: 

Được thành lập những năm 2013, trong giai đoạn đất nước đang phát triển, đón nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ bên ngoài, trong đó đáng chú ý là làn sóng hướng đến các lĩnh vực đầu tư chính như Công nghệ, Giáo dục. Nhận định thấy đây là thời cơ tốt để FANKEN và đội ngũ có thể nắm bắt cơ hội, tạo nên những bứt phá trong việc tạo ra các giá trị cho xã hội, tạo sự đột phá cho thành công của tổ chức và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Điều tạo ra giá trị trường tồn cho một tổ chức không phải nằm ở Năng lực tài chính, Công nghệ, hay Mạng lưới quan hệ, mà giá trị đó nằm ở khả năng Tư duy và cái TÂM của tổ chức, TÂM của những người tạo ra chúng. Điều này tạo nên hệ giá trị trường tồn cho FANKEN.

 

Hệ giá trị này bao gồm:

1. TÂM với sản phẩm tạo ra: 

Trong quá trình tạo sản phẩm, chúng tôi trọng tâm tuyệt đối vào việc tạo ra sự khác biệt cho từng sản phẩm, bên cạnh việc tiếp thu một cách có chọn lọc các tinh hoa từ sản phẩm đi trước. 

2. TÂM với người dùng, với cộng đồng, với xã hội: 

FANKEN chỉ xây dựng & phát triển những dự án, sản phẩm XANH - những sản phẩm mang lại giá trị thực thụ, đóng góp vào sự phát triển của con người, của xã hội. 

3. TÂM với tổ chức:

FANKEN là nơi đến của những con người dám ước mơ, sống có lý tưởng, đam mê, & cháy hết mình vì công ty, vì tổ chức. 

FANKEN