Bản tin FANKEN

FANKEN 2021: KIẾN TẠO TƯƠNG LAI!

FANKEN 2021: KIẾN TẠO TƯƠNG LAI!

Chúng tôi dấn thân để góp phần kiến tạo nên những con người Việt Nam văn minh, xuất sắc.